สีประจำโรงเรียน
 
             สีเหลือง      หมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรม แห่งความดีทั้งปวง
            สีเทา     หมายถึง ความมุ่งมั่น ขยัน อดทน พัฒนาก้าวหน้าตลอดไป