ผู้บริหาร

                                                                           คณะ ผู้บริหารโรงเรียนนิลประพันธ์
 พันเอก(พ.) เรืองยศ นิลประพันธ์
ผู้รับใบอนุญาต


 

 
นางอมรา นิลประพันธ์
ครูใหญ่ 

คณะกรรมการสถานศึกษา


คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน นิลประพันธ์

 

1
พันเอก(พ.) เรืองยศ
นิลประพันธ์
ผู้รับใบอนุญาต
2
นางอมรา
นิลประพันธ์
ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
3
นายเรืองเทพ นาคนิกร
ผู้แทนครู
4
นางจินตนา แป้นแสง
ผู้แทนผู้ปกครอง
5
พันเอก(พ.) ทวีวงศ์ 
เศวตนัย
ผู้ทรงคุณวุฒิหน้าแรก
ประวัติความเป็นมา ร.ร.
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / นโยบาย
ครูประจำชั้น / ครูคู่ชั้น
ครูพิเศษ / ครูผู้ช่วย
ปฏิทินประจำปี ร.ร.
ภาพกิจกรรม
รายงานผลการสอบ
แจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง
แจ้งข่าวสารถึงโรงเรียน
สถานที่ตั้งโรงเรียน