ดอกเข็มทอง
 
             ดอกไม้ที่มีขนาดเล็ก ดอกสีเหลือง ออกดอกตลอดทั้งปีมีชื่อว่า “ดอกเข็มทอง” ซึ่งเจริญเติบโตง่าย
มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่แตกต่างได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนนักเรียนแห่งโรงเรียน นิลประพันธ์
จะสร้างตนเองให้เจริญเติบโตพร้อมมีพัฒนาการด้านต่างๆได้ดีเป็นไปตามวัย โดยสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนและสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี