ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
                        โรงเรียนนิลประพันธ์ เมื่ออดีตพื้นที่ตั้งของโรงเรียน เป็นสวนทุเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ขึ้นชื่อ
ของไม้ผลทุเรียนแห่งธนบุรี ครั้งต่อมาความเจริญได้พัฒนาโดยทางราชการได้ตัดถนนขนานกับคลองชักพระเข้าสู่เขต
ตลิ่งชันเพื่อให้มีการคมนาคมทางบกเพิ่มขึ้น นายยนต์ นิลประพันธ์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวจึงได้เสียสละพื้นที่บาง
ส่วนของสวนทุเรียนเพื่อให้ถนนตัดผ่าน จึงทำให้มีถนนสัญจรไปมาเข้าสู่เขตตลิ่งชันได้จนปัจจุบันนี้
 
                         ครั้นต่อมา นายยนต์ ได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วมีความเห็นว่าในอนาคตเมื่อมีถนนตัดผ่านสวน
ทุเรียนคงจะต้องทรุดโทรม ต้นไม้อาจเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่เพราะมลภาวะต่างๆ นายยนต์จึงได้ปรึกษากับลูกๆ ทุกคน
ว่ามีผุ้ใดที่จะสามารถพัฒนาที่ดินแปลงนี้ให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่า ก็จะเสียสละที่ดินสวนทุเรียนแปลงนี้ให้เกิดเพื่อความ
ก้าวหน้า          
                         จากการร่วมกันพิจารณาแล้ว ในที่สุดนายยนต์ ได้มอบให้ พันเอก(พ.)เรืองยศ นิลประพันธ์ (บุตรชาย)
เป็นผู้รับไปดำเนินกิจการ โดยอนุญาตให้จัดการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ประกอบอาชีพทำมาหากินให้หลานๆ
เข้าศึกษาได้ใกล้บ้าน โดยทุกคนที่ใกล้ชิดจะได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานจนถึงที่สุด
 
 
                          ในขั้นต้นได้ใช้ที่ดินเพียง 1 ไร่ 97 ตารางวา และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการจัด  
ตั้งโรงเรียนนี้ จึงใช้ชื่อว่า “ นิลประพันธ์ ” นับว่าเป็นจุดประกายอย่างยิ่งที่ในเขตตลิ่งชัน
จะได้มีโรงเรียนเอกชน เกิดขึ้นใหม่แห่งหนึ่งโดยท่านเจ้าของที่ดินพร้อมด้วยลูกๆ ได้เสียสละ
และบริหารงานด้วยตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่นให้มีความเจริญและ
ก้าวหน้าสืบไป
 
                           เมื่อ พ.ศ.2511 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ทำการจัดตั้งโรงเรียน -
“ นิลประพันธ์ ” ตามใบอนุญาตเลขที่ 35/2511 ลง 23 พฤษภาคม 2511 ณ ที่ดินตำบล
คลองชักพระ อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ธนบุรี) เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น  แต่เดิมเปิด
ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยนายยนต์ นิลประพันธ์ เป็น
เจ้าของโรงเรียน และ นางอมรา นิลประพันธ์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ เป็นโรงเรียนประเภท
ประถมศึกษา ปีแรกที่เปิดสอนมีครู ทั้งหมด 4 คน และนักเรียนทั้งหมดเพียง 27 คน
 
                           โรงเรียนได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2511 ถึง 2549 รวมเป็นระยะ
ระยะเวลา 38 ปี สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้จำนวน 830 คน เป็นโรงเรียนเอกชนที่สังกัด
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
 
                           
              นายยนต์ นิลประพันธ์ ได้มอบภารกิจและกิจการทั้งปวงของ
โรงเรียน ให้แก่ พันเอก(พ.) เรืองยศ นิลประพันธ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต
สืบต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง
ประถมศึกษา ปีที่ 7(ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2521)
 
              พันเอก(พ.)เรืองยศ ได้พัฒนาปรับปรุงโรงเรียนในด้านต่างๆ
ให้ดีขึ้น เพื่อรองรับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้น โดยได้สร้างอาคารเรียน
ใหม่อีก 2 อาคาร เป็นอาคารตึก 2 ชั้น พร้อมกับได้รื้ออาคารไม้หลัง
เก่าออก สร้างเป็นอาคารตึกแทนเพื่อให้มีความมั่นคงถาวร ปลอดภัย
  และสง่างาม
 
แจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง