ปลาโลมา
 
             สัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่มีความผูกพันและเป็นมิตรกับมนุษย์อย่างดี คือ ปลาโลมา เป็นปลาที่มีอารมณ์ดี
สร้างความสนุกสนาน พร้อมด้วยความเฉลี่ยวฉลาดที่สามารถนำมาฝึกหัดได้ เช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียน
นิลประพันธ์เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้และสิ่งที่ถูกต้องดีงามซึ่งจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
โรงเรียน รวมทั้งเป็นส่วนสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติสืบต่อไป