พระพุทธประทานพรไพรีพินาศ
 
              เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ซึ่งประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้าเหนือ ทางเข้าโรงเรียนเพื่อเป็นเครื่อง
ปกป้องคุ้มครองภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้กับทุกคนที่เข้ามาสู่โรงเรียน  ดังนั้นพระพุทธประทานพรไพรีพินาศ
ที่สถิต ณ ที่นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนได้ให้ความเคารพนับถืออย่างมากตลอดจน
ผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ซึ่งจะประสพแต่ความสุขกาย ใจ มีโชคลาภ ตลอดจนคิดสิ่งใดจะสมประสงค์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ