คุณครูประจำชั้น 

       
 
ปฐมวัยปีที่ 1
 
       
 
 
 
นางสาวจิตราภรณ์ สนสูงเนิน
ครูประจำชั้น
นางกัญจนา รัตนราศร
ครูผู้ช่วย
 
       
 
ปฐมวัยปีที่ 2
 
       
 
 
 
นางสาววิมล เชยยิ้ม
ครูประจำชั้น
นางสุพัตรา จีนแดง
ครูผู้ช่วย
 
       
 
ปฐมวัยปีที่ 3
 
       
 
 
 
นางสาวสุมลฑา โพธิ์ทิพย์
ครูประจำชั้น
นางสาวจินตนา ฟักจีน
ครูผู้ช่วย
 
       
 
ประถมศึกษาปีที่ 1
 
       
 
 
 
นางสาวสุจี สุขประเสริฐ
ครูประจำชั้น
นางรัตนา สกุลชัย
ครูประจำชั้น
 
       
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
 
       
 
 
 
นางวิลัดดา ศรีสุรักษ์
ครูประจำชั้น
Mr.Michael Escano Gaerlan
ครูคู่ชั้น
 
       
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
 
       
 
 
 
นางวันดี รอดนิล
ครูประจำชั้น
นายเมธา จันทร์แก้ว
ครูคู่ชั้น
 
 
   
 
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
 
       
 
 
 
นางสาวศิริจันทร์ สมบัติเปี่ยม
ครูประจำชั้น
นายอิธิชา พันธศรี
ครูคู่ชั้น
 
       
 
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
 
       
 
 
 
นางสาวอังสนา บุญรอด
ครูประจำชั้น
นายอิธิชา พันธศรี
ครูคู่ชั้น
 
       
 
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
 
       
 
 
 
นางอุษณา มากมี
ครูประจำชั้น
นางชุติมา สำลี
ครูคู่ชั้น
 
 
 
 
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
 
       
 
 
 
นางนิศารัตน์ มีมงคล
ครูประจำชั้น
นางชุติมา สำลี
ครูคู่ชั้น
 
       
 
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
       
 
 
 
นางอุไรวรรณ พลับพลึง
ครูประจำชั้น
นางจินตนา แป้นแสง
ครูคู่ชั้น
 
       
 
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
 
       
 
 
 
นางสุกานดา ขำเข้ม
ครูประจำชั้น
นายเอก ไวยกูล
ครูคู่ชั้น
 
       
       
 
ครูพิเศษ
 
       
 
 
นายเรืองเทพ นาคนิกร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 
 
 
นางสาวภุมริน ภุมราพันธ์
ครูบรรณารักษ์

 
 
 
 
 
 
นางวราภรณ์ นิลประพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวรุ่งทิพย์ นาคนิกร
หัวหน้างานธุรการ/การเงิน/ทะเบียน
 
       
       
       
 

กลับหน้าแรก