ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย

     ปรัชญาของโรงเรียน
ปลานิลแดดเดียว
    ศึกษาดี มีวินัย ใจคุณธรรม

      วิสัยทัศน์

          จัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ปลูกฝังความเป็นไทย การเป็นพลเมืองดีของสังคม
คุกกี้ฟินแลนด์

      นโยบาย
ทอผ้ากาบบัว


     ระดับปฐมวัย

1. ฝึกให้รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมภายในโรงเรียน สามารถช่วยเหลือตนเอง
    ได้ปลูกฝังให้มีความรักโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการศึกษา
     และมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาที่เหมาะสม
     ตามวัย
2. ปลูกฝังนิสัยให้มีระเบียบวินัยในขอบเขตที่พึงปฏิบัติได้
3. ปลูกฝังความมีเมตตา กรุณา มีจิตใจอ่อนโยน มีกิริยาวาจาไพเราะอ่อน
     หวานเป็นเด็กดีของบิดามารดา

    
     ระดับประถมศึกษา


1. ให้ความรอบรู้ด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อันจะนำไปศึกษาต่อ         ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี
2. ให้มีการปฏิบัติในเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ์ อย่างเคร่งครัดและฝึกฝนให้      เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
3. ให้การอบรมด้านจริยธรรมประจำใจในส่วนตน สังคม และครอบครัว